Általános Szerződési Feltételek

A Zehnder Group Deutschland GmbH általános feltételei és kikötései

77933 Lahr, Németország

Nemzetközi értékesítési és szállítási feltételek

 

 1. Általános rész

A Nemzetközi értékesítési és szállítási feltételek kötelező érvényűek, ha azokat a Zehnder Group Deutschland GmbH illetve annak bármely, eladóként eljáró leányvállalata(i) (a továbbiakban az „Eladó”) bármely szerződésben, ajánlatban vagy annak elfogadásában alkalmazhatóként jelöli meg. Amennyiben szállításokra a Vevő és az Eladó közötti forgalmazási megállapodás teljesítéseként kerül sor, ezen Nemzetközi értékesítési és szállítási feltételek minden, az ilyen szerződés alapján feladott rendelésre érvényesek. Bármely, a Vevő által kikötött, az itt foglalt feltételeknek ellentmondó feltétel csak úgy lesz érvényes, ha azt az Eladó kifejezetten, írásban elfogadja.

 

 1. Megrendelések

Minden vásárlási megrendelés az Eladó általi egyedi és kifejezett elfogadás esetén válik csak az Eladóra nézve kötelező érvényűvé.

 

 1. Szállítási feltételek

A javak szállítása „FCA Lahr” – az Eladó gyártóüzeme (FCA – ICOTERMS 2010 szerint) paritással történik, hacsak azt a megrendelés visszaigazolásában másként nem jelölik. Bármely, a javak importálásával kapcsolatosan kivetett díjat, illetéket, adót, stb. a Vevő köteles megfizetni.

Amennyiben a szállítás postai úton, különleges küldeményként vagy expressz küldeményként történik, a Vevőnek kell a rendes „FCA Lahr” szállítás illetve a megállapodás szerinti szállítás költségein felüli többletköltségeket. A javak szállítása a Vevő kockázatára történik.

 

 1. Csomagolás

Hacsak arról másként nem állapodnak meg, a javak csomagolását külön számítják fel a Vevőnek, és az nem küldhető vissza az Eladónak. A termékek szállításához használt konténereket és raklapokat azonnal ki kell üríteni és vissza kell küldeni. Az ezáltal felmerülő költségek a Vevőt terhelik.

 

 1. Szállítási határidő

A szállítási időpontok hozzávetőlegesek. A beütemezett szállítás késése nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy bármilyen követeléssel éljen a Vevővel szemben és/vagy felmondjon bármely vásárlási megrendelést.

Olyan körülmények felmerülése esetén, amelyeket a megfelelő gonddal eljáró Eladónak nem áll módjában elhárítani, a Vevővel megállapodott szállítási határidőt észszerű mértékben meg kell hosszabbítani.

 

 1. Árak/Hosszú távú megrendelések

Hacsak a felek hitelezési feltételekben nem állapodtak meg, a javak árát a megrendeléskor kell kifizetni. Késedelmes fizetés esetén a fennálló összeg után kereskedelmi banki kamattal kell a késedelmi kamatot megfizetni.

Amennyiben a Vevő által megrendelt mennyiségeket nem hívják le szállításra és/vagy nem fizetik ki a megegyezéses időhatártokon belül, az Eladónak jogában áll azonnali hatállyal elállni a vásárlástól, és a vevő semminemű kártérítést nem követelhet. Alternatívaként az Eladó a fennmaradó javak szállítása fejében garanciát követelhet a Vevőtől a teljes vételárra.

 

 1. Elállási jog

A Vevő fizetésképtelensége vagy egy korábbi vásárlás kifizetésének az elmulasztása esetén az Eladónak jogában áll visszatartani a teljesítést mindaddig, amíg nem kap garanciát a kinnlévő vételár megfizetésére. Ha a Vevő nem tud észszerű időn belül ilyen garanciát adni, az Eladó elállhat a vásárlástól.

Amennyiben a vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladónak jogában áll késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a kereskedelmi banki kamat.

 

 1. Jótállás

A jótállási időszak hatvan (60) hónap, a Vevőnek történő leszállítás napjától számítva. Ez nem érvényes az elektromos hősugárzókra, továbbá az elektromos és elektronikus alkatrészekre. E termékekre a jótállás huszonnégy (24) hónap.

A Vevő köteles a kézhezvételkor azonnal megvizsgálni a javakat. Az esetleges hibákat a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kell bejelenteni. Ha ez nem történik meg, a vásárolt javak átvettnek minősülnek, és az Eladóval szemben nem érvényesíthetőek jótállási követelések.

A fent meghatározott jótállási időszakban a szokásos átvizsgálás során észre nem vehető hibákat azok felfedezését követően azonnal, írásban kell jelenteni.  Ha ez nem történik meg, a vásárolt javak átvettnek minősülnek, és az Eladóval szemben nem érvényesíthetőek jótállási követelések. Amennyiben a javak hibásnak bizonyulnak, és a Vevő a fent leírt módon be is jelentette a hibákat, a Vevő választhat a hibás javak költségmentes kijavítása és cseréje közül. Az Eladó üzemébe és onnan vissza való szállítás (ha szükséges) költségein a felek egyenlő arányban osztoznak. Jótállási igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő előzőleg az összes saját kötelezettségét teljesítette. Minden egyéb, a javak hibáival kapcsolatos jótállási igény kifejezetten kizáratik.

 

 1. A tulajdonjog fenntartása

Az Eladó a teljes vételár megfizetéséig megtartja a szállított javak tulajdonjogát. A Vevő köteles minden lépést megtenni az Eladó tulajdonjogának védelme érdekében.

 

 1. Exportkorlátozások

Az Eladó termékeit több külföldi joghatóságban is szabadalmi, formatervezési és védjegy-oltalmak védik. A vevőnek ezért az Eladó tanácsát kell kérnie az ilyen joghatóságba történő szállítás előtt.

 

 1. Vonatkozó törvények és döntőbíráskodás

Minden esetben az ENSZ Nemzetközi Adásvételi Egyezménye („a Bécsi Vételi Egyezmény”) alkalmazandó. Amennyiben és amilyen mértékben a Bécsi Vételi Egyezmény nem ad útmutatást, az Eladó és a Vevő közötti jogviszony tekintetében az Eladó székhelye szerint hatályos anyagi jog a mérvadó. 

A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdést a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági eljárása alapján egyetlen, az említett szabályoknak megfelelően kinevezett választottbíró dönt el, és a döntése végleges érvényű. A választottbírósági eljárás az Eladó székhelyén folytatandó le. Az eljárási nyelv az angol.